แนวคิด หลักการ ขอบเขตของวิทยาการระบาด ธรรมชาติของการเกิดโรคและการกระจายโรครูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา สถิติชีพ ชีวสถิติ การเฝ้าวังโรคและการสืบสวนทางระบาดวิทยา การป้องกันและควบคุมโรค เทคโนโลยีสารสนเทศทางระบาดวิทยา