ลอจิก ตรรกศาสตร์ ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การหาค่าผลรวม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีจำนวน ความสัมพันธ์เวียนเกิด ต้นไม้ ทฤษฏีกราฟ และฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง