ฝึกปฎิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลดูแลมารดา ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอดในภาวะปกติ การพยาบาลทารกแรกเกิด การมีส่วนร่วมของครอบครัวและการพยาบาลต่างวัฒนธรรม ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการดูแลภาวะโภชนาการ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  การใช้ยาอย่างสมเหตุผล ประเด็นและแนวโน้มสิทธิผู้ป่วย สิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง