แนวคิด หลักการ การพยาบาลชุมชน การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลอนามัยโรงเรียน การพยาบาลอาชีวอนามัยทั้งในกลุ่มประชากรไทยและต่างชาติ กระบวนการพยาบาลอนามัยชุมชน แก้ไขปัญหาโดยเลือกใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเด็นปัญหาและแนวโน้มด้านกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลชุมชน