การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในงานธุรกิจ ข้อมูล อาเรย์ พอยน์เตอร์ ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟ การเรียงลาดับและการค้นหาข้อมูล และฝึกปฏิบัติ