ความหมาย ความสำคัญของการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การกำหนดกลยุทธ์การตลาด การปรับใช้ระบบสารสนเทศการตลาดเพื่อการตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์เครือข่ายทางสังคมสำหรับปฏิบัติงานการตลาด