หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ สำหรับผู้สมัครรับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์บนระบบ NPRU  Online Courses 

การทดสอบการสร้างรายวิชาบนระบบ NPRU Online Course ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การเพิ่มไฟล์ การสร้างแบบฝึกหัด การทดสอบกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บนระบบ NPRU Online Course

รวบรวมหลักสูตรและแนวทางการจัดสอบ สรุปเนื้อหาอ่านเตรียมสอบ VDO ประกอบการอบรมภาคทฤษฏี VDO ประกอบการอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ สามารถใช้คอมพวิเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้