ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคำ ด้านตารางคำนวณ ด้านการนำเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์

แนวคิดพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ กระบวนการและภาวะพร้อมกัน การจัดการและการกำหนดลำดับกระบวนการ การจัดการรับเข้า/ส่งออก การจัดการหน่วยความจำ ระบบแฟ้ม ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ 

The basic idea of the operating system Process and concurrency Management And scheduling sequences Management, input / output. Memory management system, the Stability of the system computer.

ศึกษาทฤษฎีองค์ประกอบทางศิลปะเบื้องต้นเรียนรู้ เกี่ยวกับทฤษฎี สี และการใช้สีให้ถูกต้องกับลักษณะของงานการออกแบบลายเส้นลายจุดการจัดองค์ประกอบภาพการจัดวางข้อความ เทคนิคของงานทัศนศิลป์ แบบต่างๆ การวาง Layout เป็นต้น โดยเน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงานตามขั้นตอนและวิธีการสร้างองค์ประกอบศิลป์เพื่อเป็นพื้นฐานในการออกแบบด้านมัลติมีเดียขั้นสูงต่อไป

การศึกษาทฤษฎี ของระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรที่นําแนวคิดและวิธีการบริหารของ Enterprise Resource Planning (ERP) มาทําให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติในองค์กรสามารถบูรณาการ (integrate) รวมงานหลัก (core business Process) ต่างๆ ในบริษัททั้งหมด ได้ แก่ การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคลเข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเชื่อมโยงกันอย่าง real time 

Theory of Enterprise Resource Planning (ERP) for the development.The organization of the concepts and methods of administration of Enterprise ResourcePlanning (ERP) system more. Provide a practical system, the organization can integrate(Integrate) as primary (core business Process) in all of the outsourcing of production,Sales, accounting, and personnel administration. Together as a system of interrelated And can be linked together in real time.

Principles of scriptwriting, script formats, fundamentals of storytelling, elements and structure, shaping plot, theme, characters conflict, and dialogues, creation of visual storytelling, storyboarding skills and narrative structure

หลักการเบื้องต้น ความสำคัญและประโยชน์ของการผลิตสื่อวีดีทัศน์ วิธีการ ภาษา และการเขียนบทวีดีทัศน์ การวางแผนและกระบวนการผลิตสื่อวีดีทัศน์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และโปรแกรมประยุกต์

หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ การออกแบบและการสร้างภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติ และการประมวลผลเพื่อนำไปใช้ในงานมัลติมีเดีย

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ระบบปฏิบัติการภาษาคอมพิวเตอร์ การดูแลและบํารุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ การติดตั้งซอฟต์แวร์ ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การป้องกันไวรัส การปรับให้เป็นปัจจุบันของระบบปฏิบัติการ เป็นต้น