ฝึกผู้เรียนให้ใช้ทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการฟัง การพูด ข่าว บทความ สารคดี การนำเสนอบทความวิชาการ ทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการอ่านข้อความ บทความ สารคดี และการสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจากตำรา นิตยสาร อินเตอร์เน็ตในสาขาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกผู้เรียนให้ใช้ทักษะบูรณาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการอ่านข้อความ บทความวิชาการทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาการ ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในประโยชน์การเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการใช้บทความอ้างอิงเชิงวิชาการ และฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบงานวิชาการ รายงาน รายงานวิจัย ภาคนิพนธ์ บทคัดย่อ เพื่อเตรียมศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ ศัพท์เทคนิคทางฟิสิกส์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลและการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ศัพท์เทคนิค การสืบค้นข้อมูล และการสร้างใบกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

English communication skills, scientific technical terms, information searching, and creating scientific worksheet


การนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ Presentation of scientific information, writing lesson plans and teaching science in English