คำศัพท์เกี่ยวกับสุขภาพ การสนทนา การอ่าน และการเขียนรายงานเกี่ยวกับผู้ป่วยระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ปัญหาตา หู คอ จมูก โรคทางนรีเวช หญิงตั้งครรภ์ในระยะคลอดและหลังคลอด ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท โรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง และโรคทางกุมารเวชศาสตร์

Integrating four English skills by practicing reading news, research articles, commentary, and academic paper, speaking in public, listening to news, lecture, and speech via multimedia and the internet; making conversations in various nursing situations including giving oral presentations and making simulations; and writing essays in various types in nursing practicum

มโนทัศน์ หลักการทางการพยาบาลและแบบแผนสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพทุกช่วงวัย การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ฝึกทดลองปฏิบัติประเมินภาวะสุขภาพและการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ ในการดูแลแบบองค์รวม

แนวปฏิบัติและหลักการพยาบาลพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้รับบริการ ความปลอดภัยในหอผู้ป่วย การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการอักเสบติดเชื้อ การบริหารยา การให้สารน้ำ การป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อ การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด การเตรียมเพื่อตรวจวินิจฉัยและการตรวจรักษา การพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง ประเด็นและแนวโน้มสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง และฝึกทดลองปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน

แนวคิด ทฤษฎีสารสนเทศทางการพยาบาล เทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพ การสร้างทักษะทางด้านดิจิทัล ความสามารถออกแบบทางดิจิทัล ฐานข้อมูลการพยาบาล ระบบจำแนกทางการพยาบาล การใช้เทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาพเพื่อการจำแนกรวบรวมในการปฏิบัติการพยาบาล นวัตกรรมทางการพยาบาล วิธีการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล การประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการพยาบาลและสื่อสังคมในการปฏิบัติการพยาบาล สิทธิมนุษยชน กฎหมาย และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง

หลักกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ ทฤษฎีจริยศาสตร์ หลักจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล คุณค่าและความเชื่อ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิของผู้ใช้บริการ ประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล ความเชื่อทางวัฒนธรรม การตัดสินใจเชิงจริยธรรม