ความสำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกส่วนหน้า กระบวนการให้บริการ มารยาทและคุณสมบัติของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ศิลปะการให้บริการที่เป็นเลิศสำหรับงานต้อนรับส่วนหน้า การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการฝึกปฏิบัติ 

Importance and responsibilities of front office department, services process, courtesy and qualifications of front office staffs, excellent service mind for front office department, immediate problem solving and practice

ความสำคัญและหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกส่วนหน้า กระบวนการให้บริการ มารยาทและคุณสมบัติของพนักงานต้อนรับส่วนหน้า ศิลปะการให้บริการที่เป็นเลิศสำหรับงานต้อนรับส่วนหน้า การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการฝึกปฏิบัติ 

Importance and responsibilities of front office department, services process, courtesy and qualifications of front office staffs, excellent service mind for front office department, immediate problem solving and practice