แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ ความหมายและประเภทขององค์การ หน้าที่ของการจัดการตั้งแต่การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการและการควบคุม การนำทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานในองค์การ

แนวคิดและทฤษฏีธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รูปแบบธุรกรรม ตลาดเงินตรา ดุลการค้า ดุลการชำระเงิน ของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการด้านตลาด การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านงานบุคคล การจัดการข้ามวัฒนธรรม การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องกับ การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

แนวคิด ทฤษฎี ลักษณะการดำเนินงาน กระบวนการและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ นโยบายและกฎระเบียบทางธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบการค้าและการลงทุน ระบบการเงินระหว่างประเทศ กระบวนการส่งออกและนำเข้า และกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ Concept, theory, operating characteristic, process, and environmental analysis of international business; economic integration, international business policy and regulation, investment and trade model, international financial system, export and import process, and international business strategy

หลักการ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ ขั้นตอนการส่งออกและนำเข้าตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร การทำสัญญาซื้อขาย การชำระเงิน เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า สินเชื่อเพื่อการส่งออก กระบวนการตัดสินใจเลือกตลาดและสินค้า เทคนิควิธีการคำนวณต้นทุน การตั้งราคา การบรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการขาย การขนส่ง การประกันภัย การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกและนำเข้า

หลักการบริหารจัดการ ผู้ประกอบการส่งออกและนำเข้าในท้องถิ่น สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ความสัมพันธ์ เส้นทางของผู้ประกอบการท้องถิ่นสู่การทำธุรกิจระหว่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการระดับท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพของสินค้า บรรจุภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด และการสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจระดับท้องถิ่น

การดำเนินธุรกิจกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางธุรกิจ สังคม วัฒนธรรมในปัจจุบันที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ พลังอำนาจทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจการเงิน เขตการค้าเสรี โอกาส อุปสรรคในแต่ละประเทศ และผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจ

แนวคิดของจริยธรรม ความสำคัญของจริยธรรม จริยธรรมในองค์การธุรกิจระหว่างประเทศ จริยธรรมของผู้บริหาร ระบบธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักการ กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ กฏเกณฑ์ ขั้นตอนการส่งออกและนำเข้าตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากร การทำสัญญาซื้อขาย การชำระเงิน เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า สินเชื่อเพื่อการส่งออก กระบวนการตัดสินใจเลือกตลาดและสินค้า เทคนิควิธีการคำนวณต้นทุน และการตั้งราคา การบรรจุภัณฑ์ กาส่งเสริมการขาย การขนส่ง การประกัยภัย และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออกและนำเข้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นปัญหา อภิปรายปัญหาในภาคธุรกิจท้องถิ่น การบริหารจัดการ ข้อบังคับทางกฎหมายทั้งในและต่างประเทศ การกีดกันทางการค้า ข้อจำกัดทางสภาพแวดล้อม อัตราแลกเปลี่ยน ทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาทางธุรกิจระหว่างประเทศ และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสู่ประเด็นวิจัย