ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย สถานภาพ และระเบียบวิธีศึกษาทาง รัฐประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคสมัยต่าง ๆ แนวคิด ทฤษฎี ข้อดี ข้อเสียในแต่ละกระบวนทัศน์ รวมถึงทิศทางในอนาคตของกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ และการบริหารสาธารณะแนวใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่าง รัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้แก่ ปรัชญาการเมือง การปกครองและการบริหารท้องถิ่น การเงิน การคลังภาครัฐ มิติเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ และจริยธรรมนักบริหาร

ความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห์ การแสดงทัศนะต่อการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์

ความหมาย ความสำคัญ ขอบข่าย สถานภาพ และระเบียบวิธีศึกษาทาง รัฐประศาสนศาสตร์ วิวัฒนาการ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคสมัยต่าง ๆ แนวคิด ทฤษฎี ข้อดี ข้อเสียในแต่ละกระบวนทัศน์ รวมถึงทิศทางในอนาคตของกระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ และการบริหารสาธารณะแนวใหม่ ความสัมพันธ์ระหว่าง รัฐประศาสนศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ ได้แก่ ปรัชญาการเมือง การปกครองและการบริหารท้องถิ่น การเงิน การคลังภาครัฐ มิติเศรษฐกิจกับการบริหารภาครัฐ และจริยธรรมนักบริหาร

ความหมาย ความสำคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมที่จำเป็นสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งแนวคิดด้านจิตอาสา กระบวนการปลูกฝัง ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ การปฏิบัติและการนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพ

แนวคิดและทฤษฎีองค์การ การเกิดขึ้นขององค์การ รูปแบบองค์การสมัยใหม่ สิ่งแวดล้อมองค์การ ระบบและโครงสร้างองค์การ สายการบังคับบัญชาขององค์การ การออกแบบองค์การ ทั้งองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์การที่ไม่ใช่ ทั้งภาครัฐและเอกชน พฤติกรรมองค์การในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ และปัจจัยที่มีผลต่อการออกแบบโครงสร้างองค์การ ได้แก่ กลยุทธ์ เทคโนโลยี และขนาด ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างองค์การ และประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององค์การ

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจากพื้นฐานทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปรัชญาการเมือง ความรู้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ การคลังและการเงินภาครัฐ ความเป็นมาของการบริหารราชการของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รูปแบบการบริหารราชการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของไทยใน ปัจจุบัน และการปกครองและการบริหารท้องถิ่น กฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการไทย ตลอดจนสภาพปัญหา สาเหตุและแนวทางการปรับปรุงการบริหารราชการของไทย

แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิธีการและเทคนิคพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ แนวโน้มและทิศทางของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ และปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์