หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่ความรับผิดชอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล การจ่ายค่าตอบแทน และแนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิด หลักการการประเมินผลการปฏิบัติการ การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน รูปแบบและเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์