ค้นคว้าหัวเรื่องพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตที่นักศึกษาสนใจ นำเสนอรายบุคคลและรายกลุ่ม

ปัจจัยมนุษย์กับการออกแบบอินเตอร์เฟส แบบจำลองการอินเตอร์เฟสของผู้ใช้ การออกแบบอินเตอร์เฟส การประเมินการออกแบบอินเตอร์เฟสโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ระบบการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในสถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ การอ่านตำรา วารสาร การเขียนและการจัดทำรายงานที่ใช้ในสถานการณ์การทำกิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน รูปแบบไวยากรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของประโยคคําสั่ง โครงสร้างคําสั่ง โครงสร้างข้อมูล การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การรับและแสดงผลข้อมูล และการฝึกปฏิบัติ


ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ตรรกศาสตร์และเทคนิคการพิสูจน์เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์และการคำนวณโดยใช้สถิติเบื้องต้น

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน คำศัพท์ สำนวน และภาษาที่ใช้เฉพาะในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การสนทนา การนำเสนอ การสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจากบทความ นิตยสารออนไลน์ ในสาขาคอมพิวเตอร์ การเขียนและการจัดทำรายงานอย่างย่อจากการสร้างสถานการณ์การทำกิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมที่มีทักษะความชำนาญเพิ่มขึ้นและมีความรู้ทางด้านโครงสร้างข้อมูลเทคนิคการประมวลผลแถวลำดับ รายการ สแตก คิว กราฟ รูปต้นไม้ และข่ายงาน การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึมที่เร็วและเหมาะสมในการเรียงลำดับข้อมูล ค้นหาข้อมูล และปัญหาเรื่องกราฟ รวมถึงการเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อการพัฒนาโปรแกรมที่รวดเร็ว

ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคํา ด้านตารางคํานวณ ด้านการนําเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย คอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งาน คอมพิวเตอร์

ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคำ ด้านตารางคำนวณ ด้านการนำเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์