ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคำ ด้านตารางคำนวณ ด้านการนำเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ความเป็นพลเมืองดิจิทัล เทคนิคในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ความปลอดภัยในการใช้ดิจิทัล การใช้แอปพลิเคชันสำหรับคนรุ่นใหม่ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบนวัตกรรม


เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมที่มีทักษะความชำนาญเพิ่มขึ้นและมีความรู้ทางด้านโครงสร้างข้อมูลเทคนิคการประมวลผลแถวลำดับ รายการ สแตก คิว กราฟ รูปต้นไม้ และข่ายงาน การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึมที่เร็วและเหมาะสมในการเรียงลำดับข้อมูล ค้นหาข้อมูล และปัญหาเรื่องกราฟ รวมถึงการเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อการพัฒนาโปรแกรมที่รวดเร็ว

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน คำศัพท์ สำนวน และภาษาที่ใช้เฉพาะในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การสนทนา การนำเสนอ การสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจากบทความ นิตยสารออนไลน์ ในสาขาคอมพิวเตอร์ การเขียนและการจัดทำรายงานอย่างย่อจากการสร้างสถานการณ์การทำกิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์

ทฤษฎีเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น ตรรกศาสตร์และเทคนิคการพิสูจน์เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์และการคำนวณโดยใช้สถิติเบื้องต้น

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเขียนและการพัฒนาโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี การเขียนผังงาน รูปแบบไวยากรณ์ภาษาคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของประโยคคําสั่ง โครงสร้างคําสั่ง โครงสร้างข้อมูล การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม การรับและแสดงผลข้อมูล และการฝึกปฏิบัติ


ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในสถานประกอบการทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การเขียนประวัติย่อ การเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ การอ่านตำรา วารสาร การเขียนและการจัดทำรายงานที่ใช้ในสถานการณ์การทำกิจกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการ

ความหมาย วิวัฒนาการ บทบาท ประเภท และหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การเลือกใช้และ ติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องแม่ข่ายทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิดและมาตรฐานเปิด เครื่องลูกข่าย และอุปกรณ์พกพา การใช้งานระบบปฏิบัติการเบื้องต้นและซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์ และฝึกปฏิบัติ

หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เครื่องมือในการออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อ การประเมินส่วนติดต่อกับผู้ใช้ และฝึกปฏิบัติ

ค้นคว้าหัวเรื่องพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตที่นักศึกษาสนใจ นำเสนอรายบุคคลและรายกลุ่ม