ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลและชุมชนครอบคลุมผู้รับบริการในภาวะปกติ และภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤติ ฉุกเฉิน บูรณาการความรู้ด้านจิตเวชตามกระบวนการพยาบาล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เน้นทักษะการสร้างสัมพันธภาพการติดต่อสื่อสารและความเข้าใจตนเอง การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาทางจิต การบำบัดทางจิตเวชเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลจิตเวช