แนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี และวิวัฒนาการ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช โรคทางจิตเวชที่พบบ่อย จิตเวชฉุกเฉิน เฉียบพลัน วิกฤต จิตเวชชุมชน สัมพันธภาพเพื่อการบำบัด การใช้ยาอย่างสมเหตุผล กระบวนการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชและต่างวัฒนธรรม โภชนการบำบัด การดูแลต่อเนื่องทางจิตแก่บุคคล ครอบครัวและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง ประเด็นและแนวโน้มสิทธิผู้ป่วยกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง


ฝึกปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในโรงพยาบาลและชุมชนครอบคลุมผู้รับบริการในภาวะปกติ และภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน วิกฤติ ฉุกเฉิน บูรณาการความรู้ด้านจิตเวชตามกระบวนการพยาบาล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ เน้นทักษะการสร้างสัมพันธภาพการติดต่อสื่อสารและความเข้าใจตนเอง การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาทางจิต การบำบัดทางจิตเวชเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชน บนพื้นฐานของจริยธรรม จรรยาบรรณ วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลจิตเวช