พื้นฐานของงานบ้าน งานประดิษฐ์ งานเกษตร และงานช่างในระดับประถมศึกษา และการออกแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะทางการงานอาชีพ

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือกับชุมชนในหลากหลายวิธีการเพื่อส่งเสริมและแก้ปัญหาการเรียนรู้และผู้เรียน Search and analyse systematic information from research, learning resource, local wisdom, surrounding, lifestyle, history of community and local to connect learning management and learner development, learning unit design, learning management by cooperation with the community by various methods to enhance and learning solve problem and learner

ความหมาย หลักการ ขอบข่าย คุณค่า ความสำคัญ กระบวนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสำรวจและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น การจัดระบบฐานข้อมูลและการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา