หลักเบื้องต้น นิยามศัพท์เฉพาะ และแนวคิดในการศึกษาภาษาอังกฤษ หลักการทางภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ สัทศาสตร์และสรวิทยา วิทยาหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์

A study of literature written for children, including traditional literature poetry, modern fantasy and contemporary realistic fictions with emphasis on the analysis of literary elements of selected works.

Business conversation; conversational strategies and language expressions used in business negotiation; speakers’ roles in negotiation and emotional management; use of language in expressing opinions, explaining and presenting arguments, and decision-making

A study of elements and forms of English prose, and analysis of selected prose.

Examining the principles and practices that lead to building successful relationships in a more global environment in relation to a business perspective; using technology media to promote or publicize the organization activities; expressions related to public relations in business situations, vocabulary and advertising