การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ การฝึกทักษะการฟังการพูด การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาวิชาชีพครูการเรียนรู้มารยาทวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตของต่างชาติ

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพ การฝึกทักษะการฟังการพูด การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาวิชาชีพครูการเรียนรู้มารยาทวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตของต่างชาติ