ระบบอะนาลอกและระบบดิจิตอล การแปลงสัญญาณอะนาล็อคเป็นดิจิตอล และดิจิตอลเป็นอะนาลอก การแปลงแรงดันไฟ การควบคุมกระแส การเรกูเลต วงจรอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมอุณหภูมิการควบคุมแสงสว่าง การควบคุมสวิตช์อัตโนมัติ กลไกทางอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม

โครงสร้างของตัวไมโครโปรเซสเซอร์ บัสอุปกรณ์บันทึกข้อมูล และหน่วยความจำ ศึกษาวิธีการเขียนผังงาน และโปรแกรมสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน เทคนิคการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกและการประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม

การวัด หน่วยของการวัด ความเที่ยงตรง และความแม่นยำในการวัด การเก็บข้อมูลในการวัด ทฤษฎีและปฏิบัติในการใช้โวลท์มิเตอร์แอมมิเตอร์ โอห์มมิเตอร์ มัลติมิเตอร์ ในการวัดค่าทางไฟฟ้า

ทฤษฎีและปฏิบัติเบื้องต้นทางไฟฟ้า เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้า ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเดือนสายและวงจรไฟฟ้า การบำรุงรักษาและตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน

มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ทฤษฎี รูปแบบ วิธีการสอน ทักษะและเทคนิคการสอน สื่อการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้อุตสาหกรรมศิลป์ ปฏิบัติการวางแผนการจัดการเรียนรู้

ฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานไม้ งานปูนคอนกรีต งานท่อและสุขภัณฑ์ ตามหลักการก่อสร้างและสถาปัตยกรรม