การอ่าน การขับร้อง การเคาะจังหวะ และการเขียนโน้ตเบื้องต้น บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ ขั้นคู่เสียง ตรัยแอด การร้องโน้ตแรกเห็น การจดบันทึกโน้ตจากการฟัง ชนิดเมเจอร์ไมเนอร์ ดิมินิชท์ และออกเมนเทด