การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ ขั้นที่ 5 ไม่น้อยกว่า 5 เพลง และขั้นที่ 6 ไม่น้อยกว่า 5 เพลง Practice of melodic percussion and playing Thai songs according to the standard criteria for Pi Phat of level 5 for no less than 5 songs, and level 6 for no less than 5 songs

การปฏิบัติเครื่องตีไทย และบรรเลงเพลงไทยตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย กลุ่มปี่พาทย์ ขั้นที่ 7 ไม่น้อยกว่า 10 เพลง 

Practice of melodic percussion and playing Thai songs according to the standard criteria for Pi Phat of level 7 for no less than 10 songs

การอ่าน การขับร้อง การเคาะจังหวะ และการเขียนโน้ตเบื้องต้น บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ ขั้นคู่เสียง ตรัยแอด การร้องโน้ตแรกเห็น การจดบันทึกโน้ตจากการฟัง ชนิดเมเจอร์ไมเนอร์ ดิมินิชท์ และออกเมนเทด

การบรรเลงโดยใช้ไดนามิกระดับพื้นฐาน การเล่นบันไดเสียง A เมเจอร์ D เมเจอร์ G เมเจอร์ ช่วงคู่แปด และ อาร์เปจโจ (arpeggio) 1 ช่วงคู่แปด แบบ เดตาเช (detach?) และซตัคคาโต (staccato) การบรรเลงบทเพลงระดับ 1 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรี ชนิดอื่น การถ่ายทอดอารมณ์ และการแสดงต่อสาธารณชน

หลักการของทฤษฏี และการปฏิบัติหน้าทับดนตรีไทยด้วยโทนรำมะนา กลองแขก และกลองสองหน้าเบื้องต้น การฝึกหน้าทับพิเศษ หน้าทับตะโพน และกลองทัดในเพลงชุดโหมโรงเช้า โหมโรงเย็น เพลงช้า เพลงเร็ว และนำความรู้ด้านหน้าทับดนตรีไทยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

การบรรเลงโดยใช้ไดนามิกระดับพื้นฐาน การเล่นบันไดเสียงแบบ เดตาเช (detach?) และ ซตัคคาโต (staccato) การเล่นโน้ตสามพยางค์ การฝึกไล่บันไดเสียง ฮาร์โมนิกไมเนอร์ กับ อาร์เปจโจ (arpeggio) ทั้ง 7 ชาร์ป เทคนิคการรัวนิ้ว การบรรเลง บทเพลงระดับ 2 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถ่ายทอดอารมณ์ และการแสดงต่อสาธารณชน

การบรรเลงโดยใช้ไดนามิกระดับพื้นฐาน การเล่นบันไดเสียงแบบ เดตาเช (detach?) และ ซตัคคาโต (staccato) การเล่นโน้ตสามพยางค์ การฝึกไล่บันไดเสียง ฮาร์โมนิกไมเนอร์ กับ อาร์เปจโจ (arpeggio) ทั้ง 7 ชาร์ป 2 ช่วงคู่แปด เทคนิคการรัวนิ้ว การบรรเลงบทเพลงระดับ 2 ของสมาคมซูซูกิหรือสมาคมอื่น การบรรเลงประกอบเครื่องดนตรีชนิดอื่น การถ่ายทอดอารมณ์ และการแสดงต่อสาธารณชน