แนวคิด ความหมาย และทฤษฎีทางด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ วิธีการทางด้านสุขศึกษา การวางแผนและการประเมินผลของงานสุขศึกษา ประเภท ความสำคัญ การผลิต การใช้ และการบำรุงรักษาสื่อที่ใช้ในงานสุขศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ ความหมายและความสำคัญของพฤติกรรมสุขภาพ ประเภท รูปแบบ ปัจจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ

ความรู้พื้นฐานกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม การชี้บ่งอันดรายและประเมินความเสี่ยงจากกระบวนการผลิต และการจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

แนวคิดและหลักการด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมในการทำงานและผลกระทบ อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ปัญหาในการทำงาน การควบคุมและป้องกันทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร มาตรฐานกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ และภัยทางสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ

แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การสำรวจ การรวบรวมข้อมูล ศึกษาผลกระทบทางด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม การวางแผนแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการและพัฒนาแบบยั่งยืน