การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิตย์ สนามที่เปลี่ยนตามเวลา ตัวนำและไดอิเล็ก-ตริก ความจุไฟฟ้า กระแสการพาและกระแสการนำ สนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแส แรงและแรงบิดที่กระทำต่อบ่วงกระแสในสนามแม่เหล็ก ความเหนี่ยวนำ ความเหนี่ยวนำทางแมเหล็กไฟฟ้า กระแสดิสเพลสเมนต์ สมการแมกซ์เวล คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางชนิดไอโซทรอปิก ท่อนำคลื่น การโพลาไรซ์ของคลื่น การสะท้อนและการหักเหของคลื่น พื้นฐานของสายส่งสายอากาศ

ให้นักศึกษาได้ออกฝึกงานในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่สัมพันธ์กับวิชาชีพวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมงโดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของโปรแกรมวิชา

ความสำคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือและวิธีใช้ การเขียนเส้นและตัวอักษร การเตรียมงานเขียนแบบ เรขาคณิตประยุกต์ การระบุขนาดและรายละเอียด การเขียนภาพออโธกราฟิก ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพด้วยมือเปล่า การเขียนภาพตัด การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ

ระบบจำนวน โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ การแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนวิธีและผังงาน วิธีการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาระดับสูง การฝึกปฏิบัติการโปรแกรมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

องค์ประกอบของหุ่นยนต์ ส่วนประมวลผล ส่วนขับเคลื่อน ส่วนโครงสร้าง การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติและแบบตามเงื่อนไข และการติดต่อสื่อสารระหว่างพอร์ทอินพุตเอาต์พุตกับไมโครคอนโทรลเลอร์

กลไกและการแบ่งประเภทของหุ่นยนต์ ระบบเซ็นเซอร์และระบบส่งกำลังของหุ่นยนต์ขนาดเล็ก การออกแบบโครงสร้างเพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน และการเคลื่อนที่ การออกแบบระบบฮาร์ดแวร์และโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ การออกแบบระบบติดต่อสื่อสารระหว่างหุ่นยนต์ขนาดเล็ก การนำปัญญาประดิษฐ์ไปใช้ในหุ่นยนต์ขนาดเล็ก