แนวคิด ทฤษฎีการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบข้อมูลการตลาด การแบ่งส่วนการตลาดและการเลือกตลาด เป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค ส่วนประสมการตลาด ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และการปรับไปใช้ในการด าเนินธุรกิจ

วิวัฒนาการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดดิจิทัล แนวคิดและความสำคัญของการตลาด ดิจิทัล พฤติกรรมการบริโภค การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนการตลาดดิจิทัล การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และจริยธรรมธุรกรรมตลาดออนไลน

ความหมาย ความสำคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการตลาดกระบวนการบริหารการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบข้อมูลทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์การตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนการบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่างและการส่งเสริมการตลาดเพื่อนำไปใช้กับธุรกิจต่างๆ