ความหมาย แนวคิด และความสำคัญของการตลาดและการตลาดดิจิทัล ส่วนประสมการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบตลาด ข้อมูลการตลาด การแบ่งส่วนการตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

วิวัฒนาการตลาดดิจิทัล การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดดิจิทัล แนวคิดและความสำคัญของการตลาด ดิจิทัล พฤติกรรมการบริโภค การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนการตลาดดิจิทัล การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และจริยธรรมธุรกรรมตลาดออนไลน

การวางแผนกลยุทธ์การตลาด รูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาด และการบูรณาการกลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิทัล การศึกษาและการจัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลของธุรกิจ

ความหมาย ความสำคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการตลาดกระบวนการบริหารการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค ระบบข้อมูลทางการตลาด การวัดและการพยากรณ์การตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางแผนการบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่างและการส่งเสริมการตลาดเพื่อนำไปใช้กับธุรกิจต่างๆ