ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี กฎหมายวิชาชีพการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ระบบบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและขั้นปลาย การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ งบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีและการปิดบัญชี การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า และการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี กฎหมายวิชาชีพการบัญชี จริยธรรมของวิชาชีพบัญชี กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน ระบบบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและขั้นปลาย การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ งบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีและการปิดบัญชี การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า และการบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 3521101 การบัญชีชั้นต้น 1 Pre-requisite: 3521101 Fundamental of Accounting 1 ความหมายของเงินสด การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด ระบบใบสำคัญจ่าย งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ ตั๋วเงินรับ สินค้าคงเหลือ เงินลงทุนในตราสาร ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและทรัพยากรธรรมชาติ หนี้สินหมุนเวียน ส่วนของเจ้าของ การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม

กรอบแนวความคิดสำหรับการบัญชี คำนิยามทางการบัญชี วิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป การจัดทำสมุดรายวันเฉพาะ การผ่านรายการ การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการ การจัดทำงบการเงินสำหรับธุรกิจโดยครอบคลุมด้านภาษีอากร การบัญชีอุตสาหกรรม ระบบใบสำคัญ ระบบเงินสดย่อย และการนำเสนองบการเงินที่สมบูรณ์ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

ต้องสอบผ่าน การภาษีอากรธุรกิจ การบัญชีชั้นกลาง 1 และ การบัญชีชั้นกลาง 2 ศึกษาถึงหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดเก็บภาษีอากรตามหลักประมวลรัษฎากร การคำนวณและบันทึกบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ วิธีปฏิบัติทางการบัญชีภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ความแตกต่างของหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปกับประมวลรัษฎากรที่มีผลต่อการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษี การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่างๆ รวมถึงความรับผิดชอบในการเสียภาษีให้ครบถ้วนถูกต้อง