ความหมายและคุณค่าของสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์และ การแสดง การเสริมสร้างการรับรู้และความซาบซึ้งทางด้านสุนทรียภาพ Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical drama, performance art, aesthetic perceptions and appreciation

ทฤษฎีพื้นฐานและกระบวนการสร้างภาพเคลื่อนไหว และปฏิบัติการสร้างงานภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ Basic theory and creation process of animation, and practice in creation of 2D animation

หลักการและฝึกปฏิบัติการออกแบบสัญรูป ภาพ เสียง ระบบนำทาง และรูปแบบโครงสร้างสำหรับสื่อมัลติมีเดียกับพฤติกรรมของผู้ใช้ Design priciples and practice in icons, pictures, sound, navigation system, and structural types for multimedia and users’ behaviors