ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทักษะการคิดของเด็กปฐมวัย ทักษะการ คิดขั้นพื้นฐาน ประเภทของการคิด เทคนิควิธีการ การจัดประสบการณ์ และการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด สำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหา และการศึกษา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และ ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย แนวทางการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM และบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยและต่างประเทศ วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบการจัดกิจกรรม ฝึกปฏิบัติและสะท้อนผลการจัดกิจกรรม

วิเคราะห์และออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ออกแบบห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ/สื่อการสอนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3-6 ปี ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น สะท้อนความคิดและประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมและโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อสำหรับเด็กปฐมวัย