วิเคราะห์และออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ออกแบบห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ออกแบบแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ/สื่อการสอนสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3-6 ปี ตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น สะท้อนความคิดและประยุกต์ใช้ เพื่อให้มีทักษะในการออกแบบกิจกรรมและโปรแกรมเพื่อสร้างรอยเชื่อมต่อสำหรับเด็กปฐมวัย