เคมีอนินทรีย์ 1) กลศาสตร์คลื่น สมบัติและแนวโน้มตามตารางธาตุ สารประกอบไอออนิก เคมีของสารละลาย ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลึก เรขาคณิตเชิงโมเลกุล สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม

สถานะของพลังงานเชิงอะตอมและเทอมสัญลักษณ์ เคมีโคออร์ดิเนชัน ทฤษฎีคริสตัลฟิลด์ ทฤษฎีออร์บิทัลเชิงโมเลกุล ทฤษฎีลิแกนด์ฟิลด์ สเปกตรัมของอิเล็กตรอน ความเป็นแม่เหล็ก จลนพลศาสตร์และกลไกการเกิดปฏิกิริยาในเคมีโคออร์ดิเนชัน