กฎหมาย กฎเกณฑ์ และจริยธรรมสาหรับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การชาระเงินทางการค้า ระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การนาเข้าและส่งออกสินค้าและพิธีการทางด้านศุลกากร

แนวคิด หลักการ และความสาคัญของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อเศรษฐกิจและองค์กร บทบาทของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่มีต่อโซ่อุปทาน คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อโลจิสติกส์ การวางแผนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความสาคัญของการบริการลูกค้า การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดหา การควบคุมการปฏิบัติงาน บทบาทของโลจิสติกส์ในการจัดการโซ่อุปทาน และแนวโน้มของโลจิสติกส์โลก

แนวคิด หลักการ และความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้บรรจุหีบห่อ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การจัดเก็บและกระจายสินค้า มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ การวางแผน การพัฒนา และการวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน