ความเป็นมาของไทยตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและความสัมพันธ์กับต่างประเทศในสมัยต่าง ๆ โดยเลือกศึกษาประเด็นสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย