หลักการ ทฤษฎี การออกแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป และฝึกปฏิบัติ

หลักการ ทฤษฏี การออกแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป และฝึกปฏิบัติ

ความหมาย ความสำคัญ พัฒนาการ แนวคิด หลักการและทฤษฎีของสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา การผลิตและการประยุกต์ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา และฝึกปฏิบัติ