ความหมาย ความสำคัญ พัฒนาการ แนวคิด หลักการและทฤษฎีของสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา การผลิตและการประยุกต์ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการศึกษา และฝึกปฏิบัติ