พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ โครงสร้างขององค์กรกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยดิจิทัล โปรแกรมประยุกต์สำหรับสตาร์ทอัพ และฝึกปฏิบัติ

               Fundamentals of digital technology for business, organization structure and digital technology, digital literacy, digital security, software application for start-up, and practice


ิิbanพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายลูกค้า การกำหนดปัญหา การระดมความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการระดมความคิด การสร้างต้นแบบและทดสอบ การเขียนแผนธุรกิจ การนำเสนอนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล และฝึกปฏิบัติ


ความสำคัญ บทบาท และลักษณะของธุรกิจเกษตร โครงสร้างระบบธุรกิจเกษตรและระบบย่อย กระบวนการพื้นฐานในการก่อตั้งธุรกิจ หลักการจัดการธุรกิจเกษตรด้านการบริหาร การตลาด การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจเกษตร และจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร