พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ โครงสร้างขององค์กรกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยดิจิทัล โปรแกรมประยุกต์สำหรับสตาร์ทอัพ และฝึกปฏิบัติ

               Fundamentals of digital technology for business, organization structure and digital technology, digital literacy, digital security, software application for start-up, and practice


พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการวางแผนธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัลเกิดใหม่ ระบบนิเวศเทคโนโลยี แบบจำลองธุรกิจ การออกแบบธุรกิจสตาร์ทอัพ การตลาดดิจิทัล การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพ กฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจสตาร์ทอัพ และฝึกปฏิบัติ

ิิbanพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายลูกค้า การกำหนดปัญหา การระดมความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการระดมความคิด การสร้างต้นแบบและทดสอบ การเขียนแผนธุรกิจ การนำเสนอนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล และฝึกปฏิบัติ


ความสำคัญ บทบาท และลักษณะของธุรกิจเกษตร โครงสร้างระบบธุรกิจเกษตรและระบบย่อย กระบวนการพื้นฐานในการก่อตั้งธุรกิจ หลักการจัดการธุรกิจเกษตรด้านการบริหาร การตลาด การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจเกษตร และจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร