พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ โครงสร้างขององค์กรกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การรักษาความปลอดภัยดิจิทัล โปรแกรมประยุกต์สำหรับสตาร์ทอัพ และฝึกปฏิบัติ

               Fundamentals of digital technology for business, organization structure and digital technology, digital literacy, digital security, software application for start-up, and practice


พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการวางแผนธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัลเกิดใหม่ ระบบนิเวศเทคโนโลยี แบบจำลองธุรกิจ การออกแบบธุรกิจสตาร์ทอัพ การตลาดดิจิทัล การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพ กฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจสตาร์ทอัพ และฝึกปฏิบัติ

พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจสตาร์ทอัพ การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการวางแผนธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัลเกิดใหม่ ระบบนิเวศเทคโนโลยี แบบจำลองธุรกิจ การออกแบบธุรกิจสตาร์ทอัพ การตลาดดิจิทัล การจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพ กฎหมายและจริยธรรมในธุรกิจสตาร์ทอัพ และฝึกปฏิบัติ Fundamentals of start-up business, business framework analysis, emerging digital technology, technology ecosystem, business model canvas, start-up business design, digital marketing, start-up funding, legal and ethics in start-up business, and practice

ิิbanพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายลูกค้า การกำหนดปัญหา การระดมความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการระดมความคิด การสร้างต้นแบบและทดสอบ การเขียนแผนธุรกิจ การนำเสนอนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล และฝึกปฏิบัติ


พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ วงจรการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ แผนภาพกระแสข้อมูล การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้/ส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้จัดการฐานข้อมูล การทดสอบและติดตั้ง การบำรุงรักษา การประเมินระบบ การควบคุมด้านความปลอดภัย และฝึกปฏิบัติ Fundamentals of system analysis and design for start-up business, system analysis and development life cycle, data flow diagram, UX/UI design, database design, database management language, testing and system installation, maintenance, system evaluation, security control, and practice

ความสำคัญ บทบาท และลักษณะของธุรกิจเกษตร โครงสร้างระบบธุรกิจเกษตรและระบบย่อย กระบวนการพื้นฐานในการก่อตั้งธุรกิจ หลักการจัดการธุรกิจเกษตรด้านการบริหาร การตลาด การเงิน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบธุรกิจเกษตร และจริยธรรมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร