ความหมาย องค์ประกอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกลไกจุดมุ่งหมาย ประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางการในแต่ละด้าน เทคนิคและวิธีการใช้เครื่องมือในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย การแปรผลและวิเคราะห์ผล การปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย การดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย