มโนทัศน์ หลักการทางการพยาบาลและแบบแผนสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพทุกช่วงวัย การวินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล การประเมินผลการพยาบาล การบันทึกทางการพยาบาล ประเด็นและแนวโน้มสิทธิมนุษยชน กฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ฝึกทดลองปฏิบัติประเมินภาวะสุขภาพและการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ ในการดูแลแบบองค์รวม