ลักษณะและความสำคัญของการผลิตและการบริการ การตัดสินใจด้านกำลังการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การพยากรณ์ การกำหนดตารางการผลิตและการจัดลำดับงาน การจัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบการซ่อมและบำรุงรักษา การวางแผนและควบคุมโครงการ ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิต