แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ ความหมายและประเภทขององค์การ หน้าที่ของการจัดการตั้งแต่การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าทำงาน การอำนวยการและการควบคุม การนำทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการทำงานในองค์การ

ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจ องค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารด้านบุคคล การบริหารสำนักงาน เอกสารทางธุรกิจ แนวทางการประกอบธุรกิจ ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ ปัจจัยการทำงานของบุคคลและการทำงานของกลุ่ม ประโยชน์ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การทำงาน การสร้างขวัญและกำลังใจของบุคคล การพัฒนาศักยภาพในการทำงานขององค์การ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของการจัดการคุณภาพ โดยคำนึงถึงต้นทุนคุณภาพด้านสินค้าและบริการ เทคนิคและเครื่องมือ การจัดการคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการบริหารจัดการทั้งองค์การ

ลักษณะและความสำคัญของการผลิตและการบริการ การตัดสินใจด้านกำลังการผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนและควบคุมการผลิต การพยากรณ์ การกำหนดตารางการผลิตและการจัดลำดับงาน การจัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบการซ่อมและบำรุงรักษา การวางแผนและควบคุมโครงการ ระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การควบคุมคุณภาพและปริมาณการผลิต

ลักษณะความสำคัญของการผลิต การบริการ การตัดสินใจ การวางแผนกำลัง การผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนควบคุมการผลิต การพยากรณ์ การกำหนดตารางการผลิต การจัดลำดับงาน การจัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบ การซ่อมบำรุงรักษา การวางแผนและควบคุมโครงการ ระบบโลจิสติกส์ และการควบคุมคุณภาพ

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินกิจการโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในปัจจุบันโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสนับสนุนด้านการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ การดำเนินกิจการ