หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของการจัดการคุณภาพ โดยคำนึงถึงต้นทุนคุณภาพด้านสินค้าและบริการ เทคนิคและเครื่องมือ การจัดการคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการบริหารจัดการทั้งองค์การ