ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับองค์การ ปัจจัยการทำงานของบุคคลและการทำงานของกลุ่ม ประโยชน์ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การทำงาน การสร้างขวัญและกำลังใจของบุคคล การพัฒนาศักยภาพในการทำงานขององค์การ ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม