ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจ องค์ประกอบที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารด้านบุคคล การบริหารสำนักงาน เอกสารทางธุรกิจ แนวทางการประกอบธุรกิจ ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ