ลักษณะความสำคัญของการผลิต การบริการ การตัดสินใจ การวางแผนกำลัง การผลิต การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การวางแผนควบคุมการผลิต การพยากรณ์ การกำหนดตารางการผลิต การจัดลำดับงาน การจัดซื้อ ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ ระบบ การซ่อมบำรุงรักษา การวางแผนและควบคุมโครงการ ระบบโลจิสติกส์ และการควบคุมคุณภาพ