ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของอักษรจีน กฎการเขียน เส้นขีด ลำดับขีด โครงสร้างและส่วนประกอบของตัวอักษรจีน หลักการค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม ทักษะการเขียน อ่าน และจำตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องคล่องแคล่ว
Historical background and development of Chinese character, rule for writing; stroke, order of stroke, structure and component of Chinese character; principle of searching vocabulary from dictionary;skill in correct and fluent writing, reading, and memorizing Chinese character