เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาหนึ่งที่จะเข้ามามีอิทธิสูงในสังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการสื่อสารคู่กับความเข้าใจทางด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมของไทยและจีน

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การรับฝากข้อความ เน้นคำศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทำงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ

การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนในงานเขียนขนาดสั้น เช่น บันทึกประจ าวัน จดหมาย ประกาศ ความเรียงขนาดสั้น เป็นต้น

หลักการอ่านงานเขียน กลวิธีอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ การท าความเข้าใจศัพท์ วลี และส า นวนภาษาที่ปรากฏในงานเขียน การอ่านจับใจความ สรุปความ และการฝึกลักษณะนิสัยรักการอ่านงานเขียนภาษาจีน

การอ่านนิทานที่บอกเล่าความหมาย ที่มา และคติธรรมของสุภาษิตจีนที่ยังนิยมใช้ในปัจจุบัน ตลอดจนการนำสุภาษิตไปใช้ในสถานการณ์และบริบทที่เหมาะสม

การอ่านออกเสียงที่ชัดเจนถูกต้อง การแบ่งวรรคตอน และการจับใจความสำคัญตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนในงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่าง ๆ Clear and correct pronunciation, break sentence and grasping main idea according to writer’s objective in short writing

คำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีน เพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว และฝึกปฏิบัติ Tourism terminology; skills of listening, speaking, reading and writing in Chinese for tourism communication; and practice

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของอักษรจีน กฎการเขียน เส้นขีด ลำดับขีด โครงสร้างและส่วนประกอบของตัวอักษรจีน หลักการค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม ทักษะการเขียน อ่าน และจำตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องคล่องแคล่ว
Historical background and development of Chinese character, rule for writing; stroke, order of stroke, structure and component of Chinese character; principle of searching vocabulary from dictionary;skill in correct and fluent writing, reading, and memorizing Chinese character