เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาหนึ่งที่จะเข้ามามีอิทธิสูงในสังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการสื่อสารคู่กับความเข้าใจทางด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมของไทยและจีน

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงาน การอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การรับฝากข้อความ เน้นคำศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทำงาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ

ประวัติความเป็นมา วิวัฒนาการของอักษรจีน กฎการเขียน เส้นขีด ลำดับขีด โครงสร้างและส่วนประกอบของตัวอักษรจีน หลักการค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม ทักษะการเขียน อ่าน และจำตัวอักษรจีนอย่างถูกต้องคล่องแคล่ว
Historical background and development of Chinese character, rule for writing; stroke, order of stroke, structure and component of Chinese character; principle of searching vocabulary from dictionary;skill in correct and fluent writing, reading, and memorizing Chinese character


การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนในงานเขียนขนาดสั้น เช่น บันทึกประจ าวัน จดหมาย ประกาศ ความเรียงขนาดสั้น เป็นต้น

หลักการอ่านงานเขียน กลวิธีอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ การท าความเข้าใจศัพท์ วลี และส า นวนภาษาที่ปรากฏในงานเขียน การอ่านจับใจความ สรุปความ และการฝึกลักษณะนิสัยรักการอ่านงานเขียนภาษาจีน

การอ่านนิทานที่บอกเล่าความหมาย ที่มา และคติธรรมของสุภาษิตจีนที่ยังนิยมใช้ในปัจจุบัน ตลอดจนการนำสุภาษิตไปใช้ในสถานการณ์และบริบทที่เหมาะสม

การอ่านออกเสียงที่ชัดเจนถูกต้อง การแบ่งวรรคตอน และการจับใจความสำคัญตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนในงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่าง ๆ Clear and correct pronunciation, break sentence and grasping main idea according to writer’s objective in short writing

ความหมาย ที่มา และการปฏิบัติศิลปะจีน ในรูปแบบการตัดกระดาษจีน การถักเชือกจีน การเขียนพู่กันจีน ศิลปะการรำมวยจีน

คำศัพท์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีน เพื่อการสื่อสารทางการท่องเที่ยว และฝึกปฏิบัติ Tourism terminology; skills of listening, speaking, reading and writing in Chinese for tourism communication; and practice