การอ่านออกเสียงที่ชัดเจนถูกต้อง การแบ่งวรรคตอน และการจับใจความสำคัญตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนในงานเขียนขนาดสั้นประเภทต่าง ๆ Clear and correct pronunciation, break sentence and grasping main idea according to writer’s objective in short writing