เพื่อพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาหนึ่งที่จะเข้ามามีอิทธิสูงในสังคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านการสื่อสารคู่กับความเข้าใจทางด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมของไทยและจีน