หลักการอ่านงานเขียน กลวิธีอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ การท าความเข้าใจศัพท์ วลี และส า นวนภาษาที่ปรากฏในงานเขียน การอ่านจับใจความ สรุปความ และการฝึกลักษณะนิสัยรักการอ่านงานเขียนภาษาจีน