การอ่านนิทานที่บอกเล่าความหมาย ที่มา และคติธรรมของสุภาษิตจีนที่ยังนิยมใช้ในปัจจุบัน ตลอดจนการนำสุภาษิตไปใช้ในสถานการณ์และบริบทที่เหมาะสม