การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการดำเนินกิจการโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในปัจจุบันโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสนับสนุนด้านการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจ การดำเนินกิจการ