รวบรวมหลักสูตรและแนวทางการจัดสอบ สรุปเนื้อหาอ่านเตรียมสอบ VDO ประกอบการอบรมภาคทฤษฏี VDO ประกอบการอบรมภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษา ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย