การทดสอบการสร้างรายวิชาบนระบบ NPRU Online Course ของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม การเพิ่มไฟล์ การสร้างแบบฝึกหัด การทดสอบกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บนระบบ NPRU Online Course