การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและวัตถุประสงค์ของผู้เขียนในงานเขียนขนาดสั้น เช่น บันทึกประจ าวัน จดหมาย ประกาศ ความเรียงขนาดสั้น เป็นต้น